logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Maandag - vrijdag 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery

Topvoetbal voor meiden!

06 51 403 995

Top
 

Algemene voorwaarden

 

1. Definities
1. UVVA: Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie, gevestigd te Vroomshoop onder KvK Nr 60284323
2. Klant: degene met wie de UVVA een overeenkomst aangaat/is aangegaan
3. Partijen: UVVA en klant samen
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en leveringen van diensten door of namens de UVVA.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
4. Door het versturen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de (minderjarige) deelneemster zich akkoord met de toepasselijkheid van de             algemene voorwaarden.

3. Prijzen
1. Alle prijzen die de UVVA hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die de UVVA hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de UVVA te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door UVVA een totaalbedrag zoals aangegeven op de website van UVVA als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. UVVA is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indiend de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient UVVA de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. UVVA heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal UVVA prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met UVVA op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4. Betalingen en betalingstermijn
1. UVVA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 25% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen voorafgaand aan de diensten te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale termijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat UVVA de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. UVVA behoudt zich het recht voor om levering van diensten afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

5. Gevolgen niet tijdig betalen
1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag UVVA zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Herroepingsrecht
1. Een consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
2. De bedenktijd vangt aan zodra de consument de overeenkomst levering van dienst heeft gesloten.
3. De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@uvva.nl.

7. Opschortingsrecht
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8. Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan UVVA te verrekenen met een vordering op UVVA.

9. Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor UVVA enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

10. Uitvoering van de overeenkomst
1. UVVA voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. UVVA heeft het recht om om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van de vooraf vastgestelde activiteitenplanning en betaling door de klant.

11. Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan de UVVA.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door de UVVA redelijkerwijs verlangde informatie en gegevens beschikbaar, dan loopt de overeenkomst hierdoor vertraging op, met als gevolg dat de afgesproken diensten niet door UVVA tijdig kunnen worden geleverd. Desalniettemin komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

12. Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen UVVA en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 10 maanden (september-juni), tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (bijvoorbeeld 1 trainingsblok van 8 activiteiten, of een afwijkend aantal activiteiten).
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

13. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart UVVA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door UVVA geleverde diensten.

14. Klachten
1. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant UVVA daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het geconstateerde zodat UVVA in staat is hierop adequaat te reageren.
3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat UVVA gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

15. Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan UVVA
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling UVVA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

16. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als UVVA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan UVVA verschuldigd zijn.

17. Aansprakelijkheid UVVA
1. UVVA is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien UVVA aansprakelijk is voor enige schade , is het slechts aansprakelijk voor directie schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. UVVA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien UVVA aansprakelijk is, dan is deze beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle omschrijvingen op de website en sociale mediakanalen van de UVVA zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

18. Vervaltermijn
1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van UVVA vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

19. Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer UVVA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door UVVA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat UVVA in verzuim is.
3. UVVA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien UVVA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

20. Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van UVVA in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan UVVA kan worden toegerekend in een van de wil van UVVA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van UVVA kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 van de overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend) – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, of andere derden, onverwachte stroom-, electriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor UVVA 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat UVVA er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. UVVA is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

21. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

22. Wijziging algemene voorwaarden
1. UVVA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de UVVA zoveel mogelijk vooraf schriftelijk kenbaar maken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

23. Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorgaande schriftelijke instemming van UVVA

24. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die niet of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat UVVA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

25. Deelnamevoorwaarden
1. Aanmelding voor deelname aan de activiteiten van de UVVA Voetbalacademie dient plaats te vinden door middel van het invullen en versturen van het inschrijfformulier.
2. Bij de minderjarige deelneemster dient het inschrijfformulier met toestemming van de ouders en/of verzorgers van de deelneemster te zijn ingevuld en verzonden.
3. Inschrijving voor deelname vindt plaats voor 1 blok van 8 activiteiten, of 4 blokken (heel seizoen van 32 activiteiten) op de dagen volgens de vastgestelde planning.
4. Vooraf wordt er voor de activiteiten betaald.
5. Bij voortijdige en/of tussentijdse afmelding van de zijde van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
6. De deelneemster dient haar eigen UVVA tenue aan te schaffen.
7. De deelneemster dient het tenue elke training mee te nemen en te dragen.
8. Mocht het tenue kwijtraken of kapot zijn, dan dient de deelneemster een nieuw exemplaar aan te schaffen.
9. Bij geplande afwezigheid van de activiteit dient dit uiterlijk 24 uur van te voren worden gemeld bij de organisatie.
10. De kosten van deelname aan de lessen dienen uiterlijk 1 week voor de eerste activiteit te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL45 INGB 0006270745 t.n.v. Utrechtse Vrouwenvoetbal Academie.
11. Indien de betaling niet binnen het genoemde termijn wordt voldaan, vervalt het recht op deelname aan de activiteiten.
12. De activiteiten met betrekking tot de voetbalactiviteiten vinden plaats onder leiding van door de Voetbalacademie aangestelde trainers.

26. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de UVVA is gevestigd/parktijk houdt/kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.